JR九州787系、815系

特急有明14号 肥後大津 2000/8/30

 一日に1本だけの肥後大津発の787系特急有明と並ぶ815系。